English  Svenska

Vad gör man inom de olika organen?

Det finns flera möjligheter för dig som student att påverka. Inga erfarenheter krävs för att vara studeranderepresentant, bara ett intresse för studentfrågor.


Det finns lediga platser kvar om DU vill vara studeranderepresentant. Se efter de vakanta på Studeranderepresentanter.


Vad gör man inom de olika organen?


HÖGSKOLESTYRELSEN

Vid HiG består styrelsen, förutom av rektor, av åtta representanter för allmänna intressen, tre lärarrepresentanter och tre representanter för studenterna.

Styrelsen för en högskola ska själv besluta:

 1   i viktigare frågor om verksamhetens övergripande inriktning och Högskolans

    organisation,

 2   om årsredovisningar, delårsrapporter, budgetunderlag och viktigare framställningar

    i övrigt samt säkerställa att det vid Högskolan finns en intern styrning och kontroll

    som fungerar på ett betryggande sätt,

 3   om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelser och revisions-

    rapporter,

 4   om riktlinjer och revisionsplan för internrevisionen och åtgärder med anledning av

    internrevisionens iakttagelser och rekommendationer enligt 10 § internrevisions-

    förordningen (2006:1228),

 5   i viktigare frågor om den interna resursfördelningen och uppföljningen av denna,

 6   om viktigare föreskrifter,

 7   om skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, dock inte i fråga

    – om provanställning

    – om disciplinansvar

    – om åtalsanmälan

    – om avstängning eller läkarundersökning

 8   om den antagningsordning som nämns i 6 kap 3 § andra stycket,

 9   om den anställningsordning som nämns i HF 4 kap, 14 § och

10  i frågor i övrigt som är av principiell vikt

 


 

NÄMNDER

 

Utbildnings- och forskningsnämnden  

I nämnden ska ingå tre representanter för lärarna vid vardera av de tre akademierna. 

Minst sju av de sammanlagt nio lärarrepresentanterna ska ha doktorsexamen

eller vara professor. En suppleant ska utses för vardera akademin.

I nämnden ingår vidare fyra representanter för studenterna och en gruppsuppleant.

Bland dessa ska minst en vara forskarstuderande.

 

Utbildnings- och forskningsnämnden svarar för följande uppgifter:

 •   Verka för de mål och strategier för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och

      forskarnivå samt forskning  som högskolestyrelsen antar.

 •   Ansvara för utbildningsprogram inom ansvarsområdet i följande avseenden

        följa och utifrån antagna strategier bedöma akademiernas förslag till förändringar

          i utbildningsutbudet inför högskolestyrelsens beslut

        att besluta om utbildningsplaner       och kursplaner. Nämnden har rätt att delegera

          befogenheten att fastställa kursplaner till akademichef. Vid beslut om delegation

          ska nämnden fastställa riktlinjer för akademichefens redovisning av fastställda

          kursplaner till nämnden samt hur dessa beslut ska följas upp av nämnden

 •   att särskilt tillse att huvudområden som inrättas i program på grundnivå och

     avancerad nivå är vetenskapligt accepterade vad avser innehåll och nivå

 •   att främja god utbildningskvalitet och ansvara för uppföljning och utvärdering av

      program  och kurser i samråd med akademierna.

 •   Inom ramen för antagningsordningen och övriga riktlinjer från högskolestyrelsen

     ansvara för Högskolans antagning av studenter i följande avseenden

        att i samråd med berörda bereda frågor om behörighet till program inklusive

           riktlinjer för dispenser och motsvarandebedömning (validering) samt lämna

           förslag till högskolestyrelsens beslut i sådana frågor

        bereda frågor om ändringar i antagningsordningen och lämna förslag till högskole-

           styrelsens beslut i sådana ärenden

        på uppdrag av högskoleledningen yttra sig i frågor rörande antagning, behörighet

           och urval.

 •   I samråd med akademierna bereda frågor om klassificering av kurser inom program

     inom de utbildningsområden som ligger till grund för regleringsbrevets ersättnings-

     anvisningar. Vid klassificering av kurser inom lärarutbildningen ska samråd ske med

     Lärarutbildningsnämnden.

 •   Bereda frågor om policyer för examination och kursvärderingar i samråd med berörda.

 •   Bereda förslag till disposition av forskningsanslaget inför högskolestyrelsens 

     ställningstagande.

 •   Besluta om fördelning av de forskningsmedel, som nämnden disponerar, enligt

      högskolestyrelsens riktlinjer.

 •   Verka för utveckling av Högskolans forskning, forskningsprofil och utbildning på

     forskarnivå, Högskolan som forskningsmiljö samt främja den vetenskapliga

     diskussionen.

   Främja god forskningskvalitet samt ansvara för utvärdering av forskningsverksamheten

     och utbildningen på forskarnivå inom Högskolan.

 •   Verka för internationalisering av Högskolans forskning och utbildning på forskarnivå

     samt stimulera samverkan med andra högskolor.

 •   Ansvara för och besluta om publicering i högskolans dokumentationsserier för

     forskningsrapporter inom området.

 •   På högskoleledningens uppdrag yttra sig över akademiövergripande

     forskningsärenden.

 •   Vid behov samråda med lärarutbildningsnämnden i högskoleövergripande eller i övrigt

     för nämnderna gemensamma frågeställningar.

 •   Ansvara för beredningen av läraranställningsärenden i enlighet med Högskolans

     anställningsordning. Uppgiften får delegeras till anställningsnämnden.

 •   Fortlöpande följa upp nämndens verksamhet och till högskolestyrelsen föreslå

     eventuella förändringar.


Lärarutbildningsnämnden

I nämnden ska ingå åtta representanter för lärarna. Av dessa ska minst sju ha  

doktorsexamen eller motsvarande vetenskapliga kompetens. Bland dessa ska

minst fyra ledamöter representera humaniora/samhällsvetenskap och minst två

representera naturvetenskap/teknik.

I nämnden ingår vidare tre representanter för studenterna samt två representanter  för

lärarutbildningens intressenter.

 

   Nämndens ansvarsområde omfattar sådan forskning i anslutning till lärarutbildningen

    samt förutsättningarna för denna och för forskarutbildning i följande avseende:

         verka för de mål för forskning och forskarutbildning som högskolestyrelsen antar

         besluta om fördelning av forskningsmedel enligt högskolestyrelsens riktlinjer

         bereda förslag till fördelning av medel för forskarutbildning och forskning inför

           högskolestyrelsens ställningstagande

         verka för utveckling av Högskolans forskning och Högskolan som forskningsmiljö

           samt främja den vetenskapliga diskussionen

        verka för internationalisering av Högskolans forskning, främja god forsknings-

          kvalitet samt ansvara för utvärdering av forskningsverksamheten inom Högskolan

        ansvara för och besluta om publicering i Högskolans dokumentationsserier för

          forskningsrapporter

        på högskoleledningens uppdrag yttra sig över akademiövergripande forsknings-

          ärenden

        utveckla strategier för att stärka och utveckla forskning i anslutning till lärarut-

          bildningen, stimulera forskningssamverkan och samverkan om forskarutbildning

          med universitet och andra högskolor

        utveckla FoU-samverkan med regionens skolväsende

 

   Nämnden ska ansvara för Högskolans lärarutbildning i följande avseenden:

        tillse att inriktningar, specialiseringar samt innehåll i det allmänna utbildnings-

          området är vetenskapligt accepterade vad avser innehåll och nivå

        fastställa utbildningsplaner och kursplaner. Nämnden har rätt att delegera befogen-

          heten att fastställa kursplaner till akademi. Vid beslut om delegation ska nämnden

          ange riktlinjer för akademiernas redovisning av fastställda kursplaner till nämnden

          samt hur dessa beslut ska följas upp av nämnden

        främja god utbildningskvalitet och ansvara för uppföljning och utvärdering av

          lärarutbildningen i samråd med akademier

 

   Inom ramen för antagningsordning och övriga riktlinjer från högskolestyrelsen

    ansvara för Högskolans antagning av lärarstudenter i följande avseenden:

       i samråd med berörda besluta i övergripande behörighetsfrågor till lärarut-

         bildningen inklusive riktlinjer för dispenser och motsvarande bedömningar

       på uppdrag av Högskolans ledning yttra sig i frågor rörande antagning, behörighet

         och urval

 

   Att vid behov samråda med Utbildnings- och forskningsnämnden om klassificering

    av kurser enligt regleringsbrevets ersättningsanvisningar

 

   Besluta om policyer för examination och kursutvärderingar inom lärarutbildningen

 

   I samråd med lärarutbildningens utbildningsråd

        svara för samordning vad gäller innehållet i kurser, program, inriktningar,  speciali-

          seringar och det allmänna utbildningsområdet

        initiera, bereda och föreslå akademigemensamma kurser och svara för att

          samverkan etableras mellan lärare från de olika akademierna.

 

   Nämnden ska samråda med Utbildnings- och forskningsnämnden i frågor där ett för

    Högskolan gemensamt förhållningssätt är viktigt.

 

   Nämnden ska vidare fortlöpande följa upp sin verksamhet och till högskolestyrelsen

    föreslå eventuella förändringar

 

   Nämnden ska samråda med anställningsnämnden vid utlysning och tillsättning av 

    anställningar av stor betydelse för lärarutbildningen.


Anställningsnämnd 

Anställningsnämndernas sammansättning är

 •   ordförande

 •   två ledamöter, varav en vice ordförande

 •   två studentrepresentanter, varav en helst är forskarstuderande

 •   en tillfällig ledamot för varje ärende – berörd akademichef          eller den han/hon utser

 •   en handläggare/sekreterare från personalavdelningen (ej rösträtt)


Anställningsnämndens         uppgifter   beskrivs   i  Anställningsordning     för  Högskolan

i  Gävle (Dnr 10-50/10).

 


 

AKADEMIRÅD

Akademin ska ledas av en  akademichef med stöd av ett akademiråd. Vid akademin ska ett

akademiråd finnas som är ett rådgivande organ knutet till akademichefen. Rektor beslutar

om akademirådets  storlek och sammansättning. I akademirådet ingår två lärare per

avdelning (hälften av ledamöterna bör vara disputerade), en TA-representant och tre

studentrepresentanter.


Följande ska behandlas i akademirådet:

 •   förslag till budgetunderlag och viktigare framställningar i övrigt

 •   verksamhetsplan och budget

 •   underlag för årsredovisning

 •   utbildningens innehåll och organisation, vilket innebär beslut om inrättande av kurser

 •   kursplan inkl särskilda förkunskaper, urvalsgrunder, kurslitteratur och nivå samt

    ämnestillhörighet i förekommande fall efter delegation av beslutanderätt från

    Lärarutbildningsnämnden och Utbildnings- och forskningsnämnden

    (Högskolestyrelsen 2007-10-24, dnr 721-1454/07och 2009-10-09, dnr 17-104/09)

 •   kursansvarig

 •   riktlinjer för examination inom ramen för den policy som gäller för hela Högskolan

 •   examinator

 •   former och planer för kvalitetsarbetet, omfattande kvalitetsutveckling och kvalitets-

    säkring, inklusive rutiner för kvalitetssäkring

 •   viktigare frågor om akademins organisation (ämnesavdelningar eller motsvarande

    inrättas av rektor)

 •   utse ämnesföreträdare eller motsvarande

 •   anordnande av uppdragsverksamhet (särskilda riktlinjer finns)

 •   frågor i övrigt som akademichefen vill ta upp i akademirådet 


Stödja  Anställningsnämnden   i   ärenden   relaterade   till   dess   verksamhet   t.ex.  

initiering   av anställningsärenden inom akademin, administrerande av provföreläsningar,

lokalbokningar för intervjuer, utbetalning av arvoden m.m., som ej handläggs av 

Personalavdelningen. 

ÖVRIGA STYRELSER, KOMMITÉER & RÅD

 

Biblioteksrådet

I biblioteksnämnden ska ingå

 •   särskild ordförande som utses av rektor

 •   bibliotekschefen, ledamot och huvudföredragande

 •   två lärare från vardera akademi (utses av rektor efter förslag från akademierna)

 •   tre studenter (utses av Gefle Studentkår)

 •   en forskarstuderande (utses av de forskarstuderande)

 

Nämnden ska

 •   ansvara för biblioteksverksamhetens kvalitet

 •   ansvara för att de mål som högskolestyrelsen beslutar om rörande

    biblioteksverksamheten uppfylls

 •   besluta om förslag till budgetunderlag

 •   besluta om verksamhetsplan och budget

 •   besluta om underlag för årsredovisning

 •   besluta om viktigare framställningar i övrigt

 •   besluta i övriga frågor av principiell betydelse, såsom policyer för

     olika delar av bibliotekets verksamhet.  


Diciplinnämnden 

En disciplinnämnd ska finnas vid varje högskola, HF 10 kap. Disciplinära åtgärder får vid-

tas mot studenter som

 •   med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en

    studieprestation annars ska bedömas,

 •   stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbild-

    ningen vid Högskolan

 •   stör verksamheten vid Högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom

    Högskolan

 •   utsätter någon annan student för sådana sexuella trakasserier som avses i 


HF 1 kap 9 §  första stycket eller en arbetstagare vid högskolan för sådana sexuella

trakasserier som anses i 6 § andra stycket i jämnställdhetslagen (1991:433) 


Drivhusets styrelse


Högskolans ledningsgrupp 

 

Internationella sekretariatet


Stipendiekommittén

Stipendiekommittén ska fatta beslut om utdelning av de stipendier som donerats till Hög 

skolans  studenter   och   forskarstuderande.   Härvid   ska   för   stipendierna   uprättade   

statuter följas. Kommittén ska svara för spridning av information om Högskolans 

stipendier.


Stipendiekommittén har följande sammansättning:

 •   1 ordinarie ledamot från Utbildnings- och forskningsnämnden och en ersättare från LuN

 •   1 ordinarie ledamot med ansvar för forskarutbildningen, företrädande samtliga tre

    nämnder (ingen ersättare)

 •   1 ordinarie representant för akademicheferna jämte en ersättare

 •   1 ordinarie representant för Gefle studentkår jämte en ersättare

 •   1 verkställande ledamot, tillika ordförande

 •   1 handläggare tillika sekreterare

 

Representant för donator utses för varje stipendium.

Den verkställande ledamoten och handläggaren utgör kommitténs kansli och svarar för

för beredning och handläggning av stipendieärendena.


Pedagogiska gruppen


Rådet för hållbar utveckling


Rådet för hållbar utveckling ska

 •   arbeta med att utveckla, stödja och implementera Högskolans miljöpolicy

 •   arbeta med att utveckla, stödja och implementera miljöledningssystemet vid Högskolan

 •   levandegöra och förankra miljöarbetet inom hela organisationen

 •   fungera som ett rådslag för miljöfrågor inom Högskolan

 

Organisation

 •   ordförande utses av rektor

 •   Rådet består av respektive miljösamordnare vid Högskolans akademier/enheter

 •   Rådet är normalt sett endast rådgivande, men rektor kan delegera delar av sitt ansvar

    till miljörådet

 •   Rådet kan upprätta tidsbegränsade kommittéer för att driva speciellt angelägna frågor.

    Dessa rapporterar till rådet.

 

Miljösamordnare

 •   utses av akademichef eller annan miljöenhetschef. Mandattiden är kalenderår.

    I samband med att miljösamordnaren utses ska även en personlig suppleant utses

 •   utför sina arbetsuppgifter som en del av sin tjänst. Medel för detta arbete och eventuella

    extrauppdrag förhandlas mellan miljösamordnaren och akademichef/miljöenhetschef

 •   utgör sin enhets representant i miljörådet

 •   är underställd miljörådets gemensamma beslut vad gäller inriktningen för mandat-

    periodens miljöarbete

 •   är ansvarig för att bistå miljöledningsansvarig med erforderliga beslutsunderlag

 •   är ansvarig för att bistå sin akademichef/miljöenhetschef med erforderliga besluts-

    underlag

 •   är ansvarig för att rapportera om högskolans miljöarbete till sin enhet.


Strategigruppen för lika villkor

Strategigruppen har följande uppgifter

 •   opinionsbildning och kunskapsspridning

   planering och initiering

   fånga upp idéer och signaler från verksamheten

   uppföljning av planernas genomförande

 

Strategigruppen har följande sammansättning

 

   ordförande, som utses av rektor

   samordnaren för lika villkor

   en representant från varje akademi (utses av akademierna)

   en representant för förvaltningen, biblioteket och utbildnings- och forskningskansliet

    (utses av förvaltningschefen i samråd med berörda chefer)

   personalchefen

   en representant för Gefle Studentkår

   en sakkunnig från aktiv fokusgrupp

 

De fem områden som behandlar lika villkor är

   jämställdhet och genus

   etnicitet

   religion eller annan trosuppfattning

   sexuell läggning och könsidentitet

   funktionshinder


Studenthälsorådet

   är samråds- och samordningsorgan för verksamheten inom studenthälsan

 •   ska verka för att studenthälsovård erbjuds alla studenter vid Högskolan

 •   ska samla och förmedla aktuell information om studenternas fysiska och psykiska

     hälsa samt arbeta strategiskt genom kartläggning av studenternas hälsosituation

     och därigenom identifiera eventuella problem. Denna information ska ligga till grund

     för studenthälsans verksamhetsplan

 •   ska besluta om verksamhetsplanen inom tillgängliga ekonomiska ramar

 •   ska fungera som resursorgan i hälsofrågor som rör studenternas situation

 •   ska konsulteras innan kontrakt upprättas med externa organisationer som berör

      studenthälsovården

 •   kan fungera som remissinstans för frågor inom området 


Studenhälsorådet har fem ledamöter av vilka tre är studenter och två anställda vid HiG.

Studentkåren utser sina ledamöter. Minst en av studenterna bör vara 

studentskyddsombud   och   ledamot   av   skyddskommittén 

Studentskyddsombud


Vill du anmäla ditt intresse eller har frågor är du välkommen att kontakta vice@geflestudentkar.se

 


 

Sidansvarig
Josefin Hallström

Senast uppdaterad
2011-03-17

BIFOGADE FILER

INGA FILER

RELATERADE SIDOR

INGA SIDOR

RELATERADE HEMSIDOR

INGA SIDOR
Nyheter
Skriv i studenttidningen

På studenttidningen Gefla Högtryck finns det alltid i behov av nya medarbetare och gamla som nya studenter är välkomna. Det finns inga krav på tidigare erfarenhet, personliga brev eller CV, bara intresset finns där.

Läs mer